Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod

ZÁPIS ŽÁKŮ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-25

vytvořeno 29. 2. 2024, autor Mgr. Málek Petr

Zápis žáků do prvního ročníku bude probíhat s osobní přítomností dětí ve škole dne 23. dubna 2024 v budově 1. stupně základní školy v Hronově a v budově základní školy ve Zbečníku.

Zápis proběhne na obou budovách od 13.30 do 18.00 hod.

Termín zápisu platí i pro děti azylantů z Ukrajiny za stejných podmínek.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní docházky podává zákonný zástupce dítěte při osobní přítomnosti u zápisu.

Každému dítěti bude při zápisu přiděleno registrační číslo (identifikační číslo), pod kterým bude vedeno po celou dobu správního řízení o zápisu, případně o odkladu.

K zápisu zákonný zástupce dítěte přinese svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní docházky jsou povinni v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) podat zákonní zástupci dítěte, které dovrší k 31. 8. 2024 šesti let věku a dítěte s odloženou školní docházkou o jeden rok ze školního roku 2023/2024.

K žádosti o odklad povinné školní docházky musí zákonní zástupci doložit doporučení:

1.       příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

2.       dětského lékaře nebo klinického psychologa

Do školy do Hronova budou podle spádovosti přijímány děti z obvodu Hronov – ulice Jungmannova, Vyšehrad, Regnerova, Jiráskova, Knáhlova, Husova, Divadelní, Hostovského, K Milířům, Palackého, Čapkova, Kudrnáčova, T. G. Masaryka, Náměstí Čs. armády, Komenského náměstí, Freiwaldovo náměstí, ulice Nerudova, Havlíčkova, Žižkova, Jiřího z Poděbrad, Na Drahách, Pod Kleprlíkovou horou, Úvoz, celá Příčnice, Zálesí, Malá Čermná, ulice Riegrova, Smetanova, Dvorská, Nádražní.

Maximální počet přijímaných dětí do 1. ročníku pro ZŠ Hronov 50 žáků.

Do školy do Zbečníka budou podle spádovosti přijímány děti z celého Zbečníka a dále Studénky (Studýnka), Chocholouš, ulice Kostelecká, Nádražní, Bosna, Českých bratří, Štefánikova, Port Artur, Padolí.

Maximální počet přijímaných dětí do 1. ročníku pro ZŠ Zbečník 20 žáků.

Seznam přijatých dětí do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 bude uveřejněn na webových stránkách školy a na budovách ZŠ v Hronově a ve Zbečníku do dne 15. května 2024.

Případné dotazy na telefonních číslech 491 483 109, 491 483 585 nebo na adrese