Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod

ZÁPIS ŽÁKŮ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2022-23

vytvořeno 4. 3. 2022, autor Mgr. Málek Petr

Zápis žáků do prvního ročníku bude probíhat s osobní přítomností dětí ve škole dne 21. dubna 2022 v budově 1. stupně základní školy v Hronově a v budově základní školy ve Zbečníku.

Zápis proběhne na obou budovách od 13.30 do 18.00 hod.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní docházky podává zákonný zástupce dítěte při osobní přítomnosti u zápisu.

Každému dítěti bude při zápisu přiděleno registrační číslo (identifikační číslo), pod kterým bude vedeno po celou dobu správního řízení o zápisu, případně o odkladu.

K zápisu zákonný zástupce dítěte přinese svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní docházky jsou povinni v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) podat zákonní zástupci dítěte, které dovrší k 31. 8. 2022 šesti let věku a dítěte s odloženou školní docházkou o jeden rok ze školního roku 2021/2022.

K žádosti o odklad povinné školní docházky musí zákonní zástupci doložit doporučení:

1.       příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

2.       dětského lékaře nebo klinického psychologa

Do školy do Hronova budou podle spádovosti přijímány děti z obvodu Hronov – ulice Jungmannova, Vyšehrad, Regnerova, Jiráskova, Knáhlova, Husova, Divadelní, Hostovského, K Milířům, Palackého, Čapkova, Kudrnáčova, T. G. Masaryka, Náměstí Čs. armády, Komenského náměstí, Freiwaldovo náměstí, ulice Nerudova, Havlíčkova, Žižkova, Jiřího z Poděbrad, Na Drahách, Pod Kleprlíkovou horou, Úvoz, celá Příčnice, Zálesí, Malá Čermná, ulice Riegrova, Smetanova, Dvorská, Nádražní.

Maximální počet přijímaných dětí do 1. ročníku pro ZŠ Hronov 50 žáků.

Do školy do Zbečníka budou podle spádovosti přijímány děti z celého Zbečníka a dále Studénky (Studýnka), Chocholouš, ulice Kostelecká, Nádražní, Bosna, Českých bratří, Štefánikova, Port Artur, Padolí.

Maximální počet přijímaných dětí do 1. ročníku pro ZŠ Zbečník 20 žáků.

Seznam přijatých dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 bude uveřejněn na webových stránkách školy a na budovách ZŠ v Hronově a ve Zbečníku do dne 10. května 2022.

Případné dotazy na telefonních číslech 491 483 109, 491 483 585 nebo na adrese zshronov@volny.cz

K zápisu do ZŠ, který proběhne dne 21. dubna 2022 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 7. června 2022 ve 14.00 – 15.30 hodin.

Для зарахування до ЗНЗ якиӣ відбудeтьcя 21. квітня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін реєстрації 7. червня 2022 з 14.00 до 15.30.

Dlja zarachuvannja do ZNZ jakij vidbudetsja 21. kvitnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščob sterpity perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. 1 st. a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja. Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin rejestraciji 7 červnja 2022 z 14.00 – 15.30.

Přílohy