Vnitřní řád školní družiny - školní rok 2020/2021 Tisk

1.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

při ZŠ a MŠ Hronov, Náměstí ČS. Armády15

je vydán v souladu se zněním školského zákona č.561/2004 Sb., § 30, odst. 1.

 

1.  PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠD, JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY.

 

1.1. K zájmovému vzdělávání ve školní družině jsou účastníci přihlášeni první školní den a jsou přijati do školní družiny až po odevzdání řádně vyplněné písemné přihlášky. V průběhu roku je možné přihlášení nového účastníka za předpokladu, že není oddělení naplněno. Do jednoho oddělení lze zapsat maximálně 30 pravidelně docházejících účastníků. Z toho může být max. 5 účastníků se zvláštními vzdělávacími potřebami. Odhlašování účastníka ze školní družiny je prováděno na základě písemné žádosti rodičů účastníka. O zařazení účastníka do školní družiny rozhoduje ředitel školy společně s vedoucí vychovatelkou. Přijetí účastníka do školní družiny není nárokové. Ředitel školy přijímá a ukončuje docházku účastníka zájmového vzdělávání v příslušném školním roce.

 

1.2. Účastníci mají právo:

- užívat zařízení školní družiny

- zúčastňovat se akcí školní družiny a podílet se na jejich přípravě

- podílet se na hodnocení své činnosti ve školní družině

1.3. Zákonní zástupci mají právo:

- na informace o chování účastníka ve školní družině

- na informace o akcích pořádaných školní družinou

- podávat návrhy k práci školní družiny

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím školní družiny týkajících se podstatných záležitostí výchovně vzdělávací práce

1.4. Účastníci jsou povinni:

- chovat se řádně a ohleduplně

- dodržovat vnitřní řád školní družiny a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

- udržovat své věci v pořádku a nepoškozovat majetek školní družiny ani ostatních

účastníků

- plnit pokyny pedagogických pracovníků školní družiny

- okamžitě nahlásit vychovatelce zranění

1.5. Zákonní zástupci jsou povinni:

- řádně, úplně a pravdivě vyplnit zápisový lístek, včas ohlásit změny v údajích

- informovat vychovatelku o zdravotních obtížích účastníka, nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání ve školní družině

- řádně omluvit nepřítomnost účastníka ve školní družině

- včas uhradit úplatu za pobyt účastníka ve školní družině

- vyzvedávat účastníka ve stanovené době v zápisním lístku

- seznámit se s vnitřním řádem školní družiny a respektovat jej

 

1.6. Dotazy a připomínky k provozu školní družiny lze konzultovat přímo

- s vychovatelkami jednotlivých oddělení nebo vedoucí vychovatelkou

- vychovatelky jsou v kontaktu s rodiči při předávání účastníka a konzultují s nimi vše, co se týká jejich účastníka zájmového vzdělávání

- vychovatelky lze kontaktovat telefonicky na tel. čísle 491 814 807, 737 057 383, nebo elektronicky na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

2.  PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

2.1. Školní družina má 3 oddělení pro účastníky zájmového vzdělávání. Mimoškolní zájmové vzdělávání zajišťují tři kvalifikované vychovatelky.

2.2. Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje a organizuje provoz školní družiny, přihlašování a odhlašování účastníků zájmového vzdělávání, předávání informací zákonnému zástupci účastníka zájmového vzdělávání (dále rodič), vyřizování námětů a stížností.

2.3. V případě většího zájmu o školní družinu než je maximální kapacita pro jedno oddělení, budou přednostně přijímáni účastníci od nejnižších ročníků, zaměstnaných rodičů, dojíždějící a teprve poté ostatní zájemci. Více viz. kritéria pro přijímání účastníků zájmového vzdělávání do školní družiny.

2.4. Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu, která slouží k pokrytí provozních nákladů školní družiny. Úplata je stanovena zřizovatelem školy. Je hrazena převodem na účet školy 1krát ročně v měsíci září ve výši 1000,-Kč za každého účastníka. Při odhlášení účastníka zájmového vzdělávání ve školní družině ze závažných důvodů se úplata za započatý měsíc nevrací. Při vyloučení účastníka zájmového vzdělávání bude úplata vrácena pouze za nezapočaté měsíce.

2.5. Rodič účastníka zájmového vzdělávání, který je přihlášený k pravidelné docházce do školní družiny, sdělí rozsah docházky a způsob odchodu účastníka ze školní družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku.

Uvolňování účastníka ze ŠD:

a)    dle údajů uvedených na zápisním lístku

b)    vyzvednutím účastníka rodičem nebo jinou osobou uvedenou na zápisním lístku

c)    na základě písemné žádosti rodičů, která musí obsahovat tyto údaje: jméno dítěte, datum uvolnění, přesný čas uvolnění, zda dítě odchází samo nebo v doprovodu osoby, která není uvedena v zápisním lístku, převzetí odpovědnosti za účastníka a podpis rodiče

d)    písemnou zprávou pro vychovatelku v „notýsku školní družiny"

- rodič přebírá za účastníka zájmového vzdělávání veškerou odpovědnost od doby uvedené na žádosti o uvolnění

- rodič, který si účastníka vyzvedne bezprostředně po vyučování, informuje vychovatelku osobně nebo prostřednictvím třídního učitele

- náhlou nepřítomnost účastníka omlouvá zákonný zástupce nejpozději do druhého dne

- předem známou nepřítomnost účastníka omlouvá zákonný zástupce nejpozději jeden den před jeho nepřítomností.

 

2.6. Stravné si rodiče účastníků zajišťují samostatně v kanceláři vedoucí školní jídelny, stejně tak i přihlašování a odhlašování obědů.

2.7. V době řádných prázdnin, nebo mimořádného volna v průběhu školního roku je činnost školní družiny zajištěna v případě přihlášení alespoň 10 účastníků. Pro prázdninový provoz jsou přijímáni pouze účastníci přihlášeni k pravidelné celoroční docházce do školní družiny. V době hlavních prázdnin je zájmové vzdělávání ve školní družině přerušeno, vychovatelky čerpají řádnou dovolenou.

2.8. Provozní doba školní družiny:

- ranní družina: 6,30 - 7,40 hod.

- odpolední družina: 11,40 - 16, 00 hod.

- odpolední družina v 1.oddělení (3.ročník) končí v 15,10 hod.

 

2.9. Na ranní provoz navazuje plynule školní vyučování. Účastníci zájmového vzdělávání odcházejí v doprovodu vychovatelky z ranní školní družiny do šatny ZŠ. Po skončení vyučování vyzvedávají vychovatelky účastníky zájmového vzdělávání v jejich šatnách. Vyzvedávání účastníků vychovatelkami záleží na rozvrhu vyučovacích hodin.  Za doprovodu vychovatelek odcházejí účastníci do školní jídelny. Účastníci vyšších ročníků podle konce výuky odcházejí do školní jídelny a poté do školní družiny s pedagogickým dozorem.

2.10. Lokalizace ŠD:

Ranní školní družina i odpolední školní družina je v Čapkově ulici 193.

2.11. Dočasné umístění žáků, kteří nejsou účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině, je možné v případě dělených hodin nebo v jiném nutném případě.

2.12. Rodič je povinen vyzvednout si účastníka nejdéle do skončení provozu školní družiny. V případě nevyzvednutí si účastníka vychovatelka setrvá na pracovišti a pokusí se o telefonické spojení s rodiči. Po uplynutí 1 hodiny předá účastníka zájmového vzdělávání na místní oddělení  Policie ČR. Na dveřích školy bude umístěna informace, kde se účastník nachází. Při opakovaném pozdním vyzvedávání účastníka bude o této skutečnosti informován orgán péče o dítě.

 

3. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ÚČASTNÍKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ.

3.1. Pro činnost školní družiny platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu.  Účastníci přihlášení do školní družiny jsou poučeni o zásadách bezpečného pobytu ve školní družině a záznam poučení je uveden v Přehledu výchovně vzdělávací práce jednotlivých oddělení. Během V průběhu celého školního roku jsou účastníci školní družiny průběžně poučování o bezpečnosti při všech činnostech ve školní družině, především o ochraně svého zdraví v době koronavirového nebezpečí COVID – 19 a dodržování všech hygienických nařízeních.

3.2. V případě jakéhokoliv úrazu účastník neprodleně oznámí tuto skutečnost své vychovatelce, která provede opatření k zajištění první pomoci, okamžitě informuje rodiče zraněného účastníka o úraze a sdělí, jaká opatření učinila. Dále podá pravdivé informace, potřebné k sepsání protokolu o úrazu příslušnému pracovníkovi školy.

3.3. Účastníci se chovají slušně a přátelsky, pomáhají mladším účastníkům. Jsou k sobě ohleduplní, nepoužívají násilí ani vulgární slova a dbají pokynů vychovatelek.

3.4. Cenné věci si účastník uloží po příchodu do školní družiny u své vychovatelky. Účastník je povinen okamžitě nahlásit vychovatelce ztrátu věcí, ke které došlo v souvislosti s pobytem ve školní družině.

3.5. Účastníkům je zakázáno nosit do školní družiny věci nevhodné a nebezpečné pro život a zdraví své    i ostatních tj. různé zbraně, živá zvířata, omamné prostředky, návykové látky, drogy, alkohol apod. Mobilní telefony je zakázané používat k natáčení, nahrávání, nebo focení.

3.6. Účastník zájmového vzdělávání školní družiny může být rozhodnutím ředitele vyloučen, pokud soustavně porušuje vnitřní řád, pravidla chování, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, opakovaně svévolně nenavštěvuje školní družinu nebo zákonní zástupci neuhradí poplatek za školní družinu.

3.7. Při pobytu mimo budovu školy nebo školní družiny je maximální počet účastníků na jednu vychovatelku 25.

 

4. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLNÍ DRUŽINY

4.1. Účastníci se chovají tak, aby úmyslně nepoškozovali zařízení a vybavení školní družiny. Při úmyslném poškození tohoto zařízení nebo vybavení, uhradí rodiče účastníka vzniklou škodu. V případě, že dojde k poškození majetku, ohlásí toto účastník neprodleně vychovatelce, která zajistí bezpečnost ostatních účastníků.

 

5.  CHOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

5.1. Účastník bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Každé opuštění místnosti školní družiny nahlásí účastníci vychovatelce a pohybují se pouze v prostorech určených pro školní družinu / tj. v prvním patře/. Za účastníka zájmového vzdělávání, který byl ve škole a do školní družiny se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá.

 

5.2.  Na dětské hřiště, do tělocvičny nebo na vycházku, odchází účastníci v doprovodu vychovatelky a musí se zdržovat pouze v prostoru určeném vychovatelkou.

5.3. Při přecházení do školní jídelny dodržují účastníci pravidla bezpečnosti, při stolování zachovávají společenská pravidla a dbají pokynů vychovatelek, které organizují průběh oběda a svým příkladem vedou účastníky ke správnému stolování.

5.4. Ve školní družině se účastníci řídí pokyny vychovatelek a vnitřním řádem školní družiny, který je ve školní družině vyvěšen.

 

6. DOKUMENTACE

6.1. Ve školní družině je vedena níže uvedená dokumentace:

 

a/ evidence přijatých účastníků - dle písemných přihlášek účastníků zájmového

vzdělávání ve školní družině

b/ přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně každodenní docházky účastníků

c/ docházkový sešit v ranní školní družině

d/ pohyblivá docházka účastníků pro spontánní činnosti ve školní družině

e/ vnitřní řád školní družiny

f/  kritéria pro přijímání účastníků do školní družiny

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Vnitřní řád školní družiny byl projednán ředitelem ZŠ a MŠ Hronov s vedoucí vychovatelkou ŠD.

7.2. Vnitřní řád školní družiny schválil  ředitel ZŠ a MŠ Hronov.

7.3. Vnitřní řád školní družiny nabývá účinnosti dne 1. 9. 2020.

 

V Hronově, dne 1.9.2020